Oświadczenie o zamiarze powierzenia pracy

Oświadczenie o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi

Mobilne Biuro Księgowe oprócz świadczenia usług księgowych dla Polaków proponuje także obsługę księgową w języku ukraińskim. Oferta Mobilnego Biuro Księgowego obejmuje także przygotowanie oświadczeń o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcom. Obywatele Ukrainy nie muszą samodzielnie starać się o pozwolenie na pracę w Polsce, jeśli polski pracodawca złoży do powiatowego urzędu pracy oświadczenie o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi. Po złożeniu takiego oświadczenia obywatel Ukrainy może podjąć legalną krótkoterminową pracę w Polce. Cudzoziemiec może być zatrudniony przez 6 miesięcy w sposób ciągły lub z przerwami, lecz zsumowany okres zatrudnienia nie może przekroczyć 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy. Pracodawca może starać się o przedłużenie pobytu obcokrajowca, składając wniosek o wydanie zezwolenia na pracę.

Sposób rejestracji

Oświadczenie o zamiarze powierzenia wykonywania pracy obcokrajowcowi rejestruje się podczas jednorazowej wizyty w powiatowym urzędzie pracy. Rejestracja oświadczenia jest bezpłatna, lecz należy pamiętać o tym, że oświadczenie o zamiarze powierzenia wykonywania pracy obywatelowi Ukrainy należy złożyć przed datą podjęcia przez niego pracy w Polsce. W oświadczeniu należy podać dane podmiotu powierzającego wykonywanie pracy, daty rozpoczęcia i zakończenia pracy przez obywatela Ukrainy oraz jego dane. Do dokumentu należy dołączyć podpisane pouczenie prawne, które zawiera prawa i obowiązki pracodawcy oraz pracobiorcy. Należy wziąć ze sobą również wpis do KRS lub CEDG (w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej), dowód osobisty (w przypadku nieprowadzenia działalności gospodarczej ani rolniczej) lub zaświadczenie o podleganiu ubezpieczeniu w KRUS (w przypadku prowadzenia działalności rolniczej) – do wglądu powiatowego urzędu pracy.

Zasady postępowania

Oryginał zarejestrowanego oświadczenia powinno się przekazać cudzoziemcowi, gdyż stanowi on podstawę do uzyskania przez niego zezwolenia na pobyt czasowy lub wizy pobytowej w celu wykonywania pracy. Po uzyskaniu wizy i przyjeździe do Polski pracodawca może zlecić cudzoziemcowi wykonywanie pracy dopiero po podpisaniu umowy o pracę, umowy zlecenia lub umowy o dzieło. W terminie 7 dni od momentu rozpoczęcia pracy pracodawca jest zobowiązany do zgłoszenia obcokrajowca do ubezpieczenia zdrowotnego i społecznego (nie dotyczy to umowy o dzieło). Legalizacja pobytu odbywa się w ten sam sposób również dla obywateli Republiki Armenii, Republiki Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdawii oraz Federacji Rosyjskiej. Warto zauważyć, że w kwietniu 2017 roku Parlament Europejski zniósł wizy krótkoterminowe do Polski dla obywateli Ukrainy, którzy wyjeżdżają w celach turystycznych i biznesowych – nie dotyczy to jednak osób wyjeżdżających w celach zarobkowych.

Mobilne Biuro Księgowe świadczy kompleksowe usługi księgowe zarówno w języku polskim, jak i ukraińskim, dzięki czemu nasza oferta jest unikalna i praktyczna. Nasi księgowi specjalizują się w rachunkowości międzynarodowej, znając specyfikę rynku ukraińskiego oraz tamtejsze prawo. Zajmujemy się również przygotowywaniem pozwoleń na pracę dla obcokrajowców, które wydaje wojewoda właściwy ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę osoby powierzającej pracę.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *